QR CODE

www.matrix-zonnebrillen.nl_qrcode.gif

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden www.matrix-zonnebrillen.nl 

 

1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper: www.matrix-zonnebrillen.nl Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die via www.matrix-zonnebrillen.nl opdracht heeft gegeven om producten te leveren. Product: al hetgeen op www.matrix-zonnebrillen.nl wordt aangeboden en onderwerp is van één of meerdere koopovereenkomsten. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk vanaf is geweken. Eventuele algemene (inkoop -)voorwaarden van koper zijn op deze aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing. 

2.2 Alle gebruikers van www.matrix-zonnebrillen.nl (kopers) worden geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Op het moment dat er een bestelling geplaatst wordt op www.matrix-zonnebrillen.nl verklaart koper akkoord te zijn gegaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De laatste versie (de versie die op de site staat) van deze voorwaarden is steeds de versie die op dat moment geldig is.

2.4 Verkoper behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen soepel met deze voorwaarden om te gaan.

 

3. Informatie

3.1 De informatie op www.matrix-zonnebrillen.nl is uiterst zorgvuldig samengesteld. Desondanks is het niet uit te sluiten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de informatie aanwezig zijn. www.matrix-zonnebrillen.nl is hiervoor nimmer aansprakelijk.

3.2 Beeldmateriaal. Op www.matrix-zonnebrillen.nl wordt door middel van fotomateriaal en afbeeldingen geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van het te bestellen product te geven. Het kan echter voorkomen dat een product op details afwijkt van het product zoals dit op www.matrix-zonnebrillen.nl wordt getoond. Koper is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen het beeld en de werkelijkheid.

3.3 Koper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor prijzen dan wel informatie welke door derden op de website zijn geplaatst (bijvoorbeeld m.b.t. tarieven, afmetingen e.d.) en de eventueel hierop gebaseerde transacties. 

 

4. Offertes en overeenkomsten

4.1 Alle aanbiedingen op www.matrix-zonnebrillen.nl zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een besteld product niet meer leverbaar blijkt te zijn dan wordt in overleg met koper gezocht naar een alternatief. Indien gewenst kan koper de overeenkomst in dat geval ontbinden.

4.2 Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (delen van) offertes of aanbiedingen vergissingen of verschrijvingen bevatten.

4.3 Aanbiedingen of offertes gelden voor de huidige bestelling en niet automatisch voor toekomstige bestellingen. 

 

5. Prijzen, verpakking en verzendkosten

5.1 Alle prijzen van de te bestellen producten op www.matrix-zonnebrillen.nl luiden in Euro’s, zijn incl. 21% BTW en excl. verzendkosten. Prijzen voor zending naar de Waddeneilanden en het buitenland op aanvraag.

5.2 De prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. 

 

6. Bestellen en betalen

6.1 Nadat de bestelling is geplaatst ontvangt de koper hiervan per email een bevestiging. Koper heeft de keuze uit de betalingsmogelijkheden aangeboden via PayPal.

 

7. Levering

7.1 De door verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Verkoper is hierin deels afhankelijk van derden. Bij ontvangst van de bestelling geeft verkoper aan koper een indicatie van de verwachte leveringstermijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper in geen geval recht op een schadevergoeding.

7.2 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. Verkoper zal vervolgens zoveel mogelijk proberen tegemoet te komen aan de wensen van koper m.b.t. de leverdatum en het afleveradres (dit uiteraard binnen de mogelijkheden van de door verkoper gebruikte logistieke dienstverleners).

7.3 Indien duidelijk wordt dat de leveringstermijn aanzienlijk, d.w.z. langer dan 30 dagen, zal worden overschreden dan zal verkoper koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft in dat geval het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. 

7.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door koper.

7.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor het niet tijdig bezorgen van bestellingen door derden.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het eigendom van de door verkoper geleverde producten gaat pas over op het moment dat al hetgeen op grond van de overeenkomst verschuldigd is, aan verkoper is voldaan. Het risico gaat reeds op het moment van aflevering over van verkoper op koper.

8.2 Het is koper niet toegestaan het product, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of op enige andere wijze bezwaren.

 

9. Herroeping en retourneren  

9.1 Koper is verplicht om goederen besteld bij www.matrix-zonnebrillen.nl direct na ontvangst nauwkeurig te controleren en inspecteren. Indien koper om welke reden dan ook het ontvangen product niet wenst af te nemen dan heeft hij het recht (afkoelingsperiode) om het product binnen 7 werkdagen na ontvangst te ruilen dan wel te retourneren aan verkoper mits ongebruikt, onbeschadigd en in originele  verpakking. Koper dient hierover vooraf contact op te nemen met verkoper.

Retouradres op aanvraag: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

De kosten van het retour zenden zijn voor de koper. Binnen 7 dagen na ontvangst van de retourzending, wordt het verschuldigde bedrag aan u overgemaakt. 

9.2 Indien de koper een ander product ontvangt dan hij besteld heeft of indien het ontvangen product beschadigd is, wordt dit door verkoper uiteraard kosteloos omgeruild voor een ander exemplaar. In dit geval neemt verkoper de kosten van de retourzending en de verzendkosten van de nieuwe levering voor haar rekening. Neem in dit geval altijd direct contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

9.3 Verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen alleen te accepteren als deze van te voren zijn aangemeld en als de verpakking origineel en onbeschadigd is. Als het vermoeden bestaat dat het product gebruikt of beschadigd is door nalatigheid of door opzettelijk toedoen van koper behoudt verkoper zich het recht voor de restitutie van het aankoopbedrag te verminderen met de ontstane waardevermindering van het geretourneerde product. 

9.4 Wij raden u aan artikelen alleen retour te zenden via UPS. Dan wordt het product opgehaald, u ontvangt een verzendbewijs en het is mogelijk om de zending te traceren.  

 

Artikel 10. Garantie en aansprakelijkheid

10.1 www.matrix-zonnebrillen.nl hanteert te allen tijde de garantievoorwaarden van de fabrikant, distributeur of leverancier van het product of dienst. In de meeste gevallen is dat 1 jaar. De garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, (pogingen tot) reparatie door derden, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van www.matrix-zonnebrillen.nl. Deze door www.matrix-zonnebrillen.nl aangeboden garantieregeling, doet niets af aan de rechten van de klant die het kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

10.2 Aanspraak op de garantie kan men uitsluitend maken indien men direct na constatering van het defect  - doch uiterlijk binnen een jaar na levering door verkoper schriftelijk -  dan wel per email contact opneemt met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

10.3 www.matrix-zonnebrillen.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van www.matrix-zonnebrillen.nl. Matrix-zonnebrillen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en inkomstenderving.

10.4 Indien Matrix-zonnebrillen, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

11. Uw persoonsgegevens / privacy

11.1 www.matrix-zonnebrillen.nl draagt zorg voor een uiterst zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens van de koper. www.matrix-zonnebrillen.nl gebruikt de opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren en afhandelen van de bestelling. Persoonsgegevens zullen door verkoper nimmer worden doorgegeven aan derden. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de klant en met als enig doel het bestel- en bezorgproces te kunnen afhandelen. 

11.2 Voor statistische doeleinden houdt www.matrix-zonnebrillen.nl de bezoekersstatistieken bij. Algemene informatie als bezoekersaantallen, duur van het bezoek en tijdstippen wordt hierin bijgehouden. Resultaten worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik en de gegevens zijn niet te herleiden tot individuele bezoekers.

 

12. Overmacht 

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten danwel zonder rechterlijk tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk of per email op de hoogte stellen zonder dat verkoper is gehouden tot enige vorm van schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

13. Toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen koper en verkoper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

13.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

14. Communicatie

Verkoper is niet aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en overige mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper of tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper.

 

15. Contact

www.matrix-zonnebrillen.nl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Alle contacten m.b.t. overeenkomsten, bestellingen en overige vragen of klachten lopen via de email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of schriftelijk: adres op aanvraag.

16. Copyright

Op de inhoud en vormgeving van de webshop www.matrix-zonnebrillen.nl rust auteursrecht. Dat geldt voor alle afbeeldingen (tenzij openbaar gemaakt door producent of distributeur van de gefotografeerde producten) en teksten of delen van teksten. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van www.matrix-zonnebrillen.nl. Indien toestemming hiervoor niet is gegeven en het copyright van www.matrix-zonnebrillen.nl wordt geschonden dan zal www.matrix-zonnebrillen.nl hierop actie ondernemen.

17. Disclaimer

Wij van www.matrix-zonnebrillen.nl en onze partners zijn op geen enkele manier vertegenwoordigd, verbonden met, of gesponsord door Warner Brothers of The Time Warner Entertainment Company. Op www.matrix-zonnebrillen.nl bieden wij replica's van Matrix zonnebrillen aan maar dit heeft geen aansluiting bij, en is niet verbonden aan of gesponsord door een van de hierboven genoemde partijen. Op geen enkel wijze is er vanuit matrix-zonnebrillen.nl opzettelijk verwarring of vergissing met betrekking tot de bron, de oorsprong, of goedkeuring van onze producten en activiteiten. We weten dat u tevreden zult zijn met onze uitzonderlijke Matrix zonnebril zoals de Matrix's Neo zonnebrillen, zonnebril Morpheus, Trinity zonnebril, Agent Smith zonnebril, Niobe zonnebril, Seraph zonnebril en The Twins zonnebrillen. De zonnebrillen in de film zijn op maat gemaakt en we doen ons best om u precies dezelfde stijl als uit de film te bieden, echter het zijn geen exacte replica's, zodat er geen eventuele strijd is met het auteursrecht. 

 

www.matrix-zonnebrillen.nl - Alle rechten voorbehouden.